아이폰 6 언락 | March 2020!! How To Unlock Disabled Iphone \U0026 Apple Activation Lock Without Wifi With Code 100% Done 14271 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “아이폰 6 언락 – March 2020!! How To Unlock Disabled iPhone \u0026 Apple Activation lock Without WIFI With CODE 100% Done“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.dianhac.com.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.dianhac.com.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Unlock Apple Any iOS 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,371,845회 및 좋아요 10,697개 개의 좋아요가 있습니다.

아이폰 6 언락 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 March 2020!! How To Unlock Disabled iPhone \u0026 Apple Activation lock Without WIFI With CODE 100% Done – 아이폰 6 언락 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

March 2020!! How To Unlock Disabled iPhone \u0026 Apple Activation lock Without WIFI With CODE 100% Done
iPhone 4,4s,5,5c,5s,SE,6,6 Plus,6s,6s plus,7,7 Plus,8,8 Plus,X,XR,XS,XS Max,11,11 Pro,11 Pro Max
\”Very Important Note\”
Please Ignore all the Comments Asking For Payment that involves Hackers,Spam-web-sites, they are all pure Spam so I advice you simply Ignore Them.
Unlock iCloud Activation Lock iPhone/iPad 2020
Unlock iCloud Lock iPhone/iPad Best Method in 2020
Unlock Activation Lock✅ iPhone/iPad Best Method in 2020
Unlock iPhone iCloud Activation Lock 2020
Bypass Activation Lock iPhone 2020
How to Free Unlock Activation Lock in 2020
How to Remove Activation Lock in 2020
Best Method In 2020 For All Models apple iPhone (iCloud)
how to delete activation lock in 2020
apple iphone/ipad free bypass activation lock in 2020
iphone 6 activation unlock in 2020
iphone 7 icloud unlock in 2020
apple id disabled and Passcode Free Unlock in 2020
Music From Vlogs Non Copy Right Music
I Really Appreciate Your Support. Thank You
Spams are NOT Allowed….
1.Subscribe✔️
2.Like 20 Video✔️
3.Share 20 Video✔️
4.Comment Your Question on 20 Videos To Receive Answer✔️
5.Leave Your Email if You Wish To✔️

아이폰 6 언락 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

미국 AT&T 아이폰 언락하기 iPhone 6 Unlock 하기

미국 AT&T 아이폰 언락하기 iPhone 6 Unlock 하기 · SIM Not Supported – 통신사 락이 되어 있는 상황 · Unlock your device를 클릭 · 전화번호 *#06# 누르면 …

+ 여기에 보기

Source: usa.edit.kr

Date Published: 5/12/2022

View: 9600

iPhone 6(Plus) 및 6s(Plus)를 잠금 해제하는 4가지 방법 – Dr.Fone

Dr.Fone – Sim Unlock을 통해 iPhone 6 Sim Unlock을 잠금 해제하십시오. Apple ID 및 iCloud 활성화를 사용하여 SIM 카드 없이 잠금 해제.

+ 여기를 클릭

Source: global.drfone.biz

Date Published: 4/27/2021

View: 7381

아이폰6 리퍼폰 컨트리락 확인 및 해제 방법 – 네이버 블로그

지.만! 아이폰5부터는 처음부터 컨트리락이 해제가 되어서 나오지만. 리퍼폰은 언락으로 나온다고 한다는 소문을 입수 …

+ 여기에 표시

Source: m.blog.naver.com

Date Published: 5/29/2022

View: 167

아이폰6 언락폰 구매를 위한 A to Z [언락폰에 관한 모든 것]

아이폰6와 아이폰6 플러스의 언락폰 판매가 시작되면서 언락폰에 대한 관심이 급상승하고 있습니다. 실제로 언락폰이란? 언락폰이 뭐예요 등등, …

+ 여기에 표시

Source: macguyver.kr

Date Published: 5/21/2022

View: 1842

| 4 cách có thể Unlock iPhone 6 mà bạn không thể bỏ qua

Tại sao nhiều người phải tìm cách để Unlock iPhone 6? Đây là sản phẩm có bản quyền buộc phải sử dụng đúng mạng uỷ quyền theo khu vực bán đã định của Apple.

See also  모던 패밀리 시즌 8 영 자막 | 미드쉐도잉 Modern Family 모던패밀리 시즌8 에피소드1 #1 답을 믿으세요

+ 더 읽기

Source: chamsocdidong.com

Date Published: 1/23/2022

View: 6170

소프트뱅크 아이폰6 언락 – 간절히 바라면 이루어 진다.

왜 이렇게 귀찮은 짓을 하냐면 소프트뱅크 아이폰6는 언락 대상이 아니라서 그렇다. 근데 R-SIM을 쓰면 문제가 뭐냐면, 심심하면 [서비스 안됨] 현상에 …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: fermium.tistory.com

Date Published: 1/1/2021

View: 8087

주제와 관련된 이미지 아이폰 6 언락

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 March 2020!! How To Unlock Disabled iPhone \u0026 Apple Activation lock Without WIFI With CODE 100% Done. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

March 2020!! How To Unlock Disabled iPhone \u0026 Apple Activation lock Without WIFI With CODE 100% Done
March 2020!! How To Unlock Disabled iPhone \u0026 Apple Activation lock Without WIFI With CODE 100% Done

주제에 대한 기사 평가 아이폰 6 언락

 • Author: Unlock Apple Any iOS
 • Views: 조회수 1,371,845회
 • Likes: 좋아요 10,697개
 • Date Published: 2020. 3. 1.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=_UQm-xIWhQA

미국 AT&T 아이폰 언락하기 iPhone 6 Unlock 하기

반응형

지인이 사용하시던 iPhone을 주셔서, T-mobile의 USIM(유심) 카드를 꽂으니.

iPhone이 통신사 락(Carrier Locked) 되어 있다는 메시지가 뜨면서 사용이 불가능했답니다.

받은 폰이 AT&T 통신사 락이 걸려있어서, 당장 T-mobile의 USIM을 사용할 방법이 없었답니다.

해결 방법

AT&T Carrier Unlock(통신사 언락)을 해제하면 T-mobile의 USIM도 사용이 가능합니다.

현재 법적으로 Unlock은 무조건 해줘야 하는 법규가 있으니 안심하십시오.

SIM Not Supported – 통신사 락이 되어 있는 상황

해결법을 찾기 위해서, 과거에 사용하는 통신사(Carrier)인 AT&T 연락을 해보니,

미납요금이 없으면, 본인이 직접 와서 Unlock을 하면 된다고 이야기하더군요.

그 이야기를 듣고, AT&T 통신사에 직접 방문하니,

아래의 인터넷 주소 URL을 알려주며

http://att.com/deviceunlock

사이트에서 unlock phone 방법 설명(인스트럭션:instruction)에 따라 하라고 이야기하더군요.

전화할 때 미리 알려줬어도 될 일을 와서 하라고 하다니 -_-;;

https://www.att.com/deviceunlock/

해당 주소에 보니 “Unlock your device”와 “Check your unlock status”가 있더군요.

여기서, Unlock your device를 클릭합니다.

Unlock your device를 클릭

Unlock your device를 보면, 자신의 IMEI 번호를 알 수 있는 전화번호 *#06#으로 확인할 수 있습니다.

전화번호 *#06# 누르면 IMEI 번호 15자리가 나타납니다.

여기서 보면, 현재 AT&T 고객인지 물어봅니다.

현재는 AT&T 고객이 아닐 경우에는, NO를 선택하고 IMEI을 입력하시면 됩니다.

자신의 IMEI 입력하면, 휴대폰의 모델명이 나옵니다.

그다음으로 페이지에서 개인 정보를 입력해야 합니다.

– 통신사 등록했던 가입자 이름

– 가입자 전화번호

– Unlock 요청 인증을 받을 이메일 (소유자의 이메일이 아니어도 괜찮음)

해당 정보 입력이 끝나면, 바로 이메일이 오고, 이메일 내용 중에 confirm을 누르면 마무리가 됩니다.

Unlock 요청 컴폼 메일 confirm를 누르면 완료 Unlock는 48시간 안에 처리가 된다고 합니다. Activation Lock 화면이 나오면 iCloud정보를 입력하고, 통신사 체크후 처리가 완료됩니다.

참고로, 저 같은 경우 3시간 정도 후에 확인해 보았는데, Unlock이 완료되어 있었습니다.

반응형

아이폰6 리퍼폰 컨트리락 확인 및 해제 방법

아이폰6 리퍼폰 컨트리락 확인 및 해제 방법

이제 슬슬 유럽갈 준비를 하다보니 이번엔 쓰리심으로 한번 해볼까 하고 준비하다가

우연히 보게된…..아이폰 컨트리락 해제……………쓰리심을 사려면 언락이 되어있으면 심을 끼워도 되지가 않는다고………

그래서 일단 컨트리락을 해제가 되어있는지 알아보았다….

하.지.만!

아이폰5부터는 처음부터 컨트리락이 해제가 되어서 나오지만

리퍼폰은 언락으로 나온다고 한다는 소문을 입수…………………..

나의 폰은 리퍼폰………………….ㅋㅋㅋㅋㅋ

그렇다면 일단 컨트리락이 되어있는지 확인부터……………

꺅 >_< 애플 고객센터인 080-333-4000 으로 전화를 해서 컨트리락이 되어있는지 확인!! 간단한 확인후. IMEI 넘버를 확인!! 이 넘버는 아이폰에서 설정을 들어가서 일반>정보에 들어가면 그 안에 IMEI 넘버가 보인다

일단 그 넘버를 종이에 적어놓고 전화고고!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

아니나 다를까 컨트리락이 걸려져있다는 걸 듣고는 바로

나의 통신사 KT에 전화를 해서, 컨트리락이 걸려져 있는지 확인……….

그리고 난후 얼마 지나지 않아서 문자 도착!!!

이것은 무슨말이지???,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,일단 컨트리락은 해제가 완료되었지만 동기화가 필요하다????

대충 이런말인거같아서….. 동기화를 하려고 아이튠즈 실행!!!

일단 여기서 부터가 관건임!!!

1. 일단 지금 백 업!!!

일단 내 아이폰에 있는것들을 컴퓨터에 백업을 시켜놔야지 나중에 초기화하고도 ~ 폰을 그대로 쓸수 있으니까…….

2. 그리고 바로 위에 아이폰 초기화!!!

초기화를 시키고 난다음엔 이런 화면이 켜졌다

“축하합니다. IPHONE이 잠금 해제되었습니다.”

ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 이때 눈물 흘림………….ㅠㅠ

그리고 난 다음 제일 중요한

3. 백업 복원

이 단계를 다 마친다음 ……. 다시 KT에 전화해서 컨트리락이 해제되었는지 확인하면 끝!!!!

오마갓!!!

이제 또 하나 준비를 끝냄……………

4 cách có thể Unlock iPhone 6 mà bạn không thể bỏ qua

Tại sao nhiều người phải tìm cách để Unlock iPhone 6? Bởi lẽ, đây là sản phẩm có bản quyền buộc phải sử dụng đúng mạng uỷ quyền theo khu vực bán đã định của Apple. Chính vì vậy, nó đem đến sự bất tiện nếu người dùng muốn sử dụng sim của các nhà mạng khác trên điện thoại iPhone. Nhưng yên tâm, qua bài viết sau đây sẽ đem đến cho bạn hướng giải quyết tốt nhất và an toàn nhất.

Tại sao bạn cần phải Unlock iPhone 6?

Nếu bạn là Fans của Apple và đã từng dùng qua sản phẩm iPhone của họ, chắc chắn rằng bạn sẽ hiểu vì sao bạn cần phải Unlock iPhone. Nhưng, nếu bạn là những người vừa mới bắt đầu sử dụng iPhone, thì bạn cần phải hiểu lý do vì sao cần phải làm điều này. Apple là một hãng sản xuất công nghệ lớn và có tiếng về những tính năng bảo mật cũng như các quy định nghiêm ngặt của họ. Chính vì vậy, sản phẩm của họ chỉ cho phép một số nhà mạng được uỷ quyền sử dụng, tại Việt Nam thì chỉ duy nhất có mạng Viettel được phép sử dụng trên sản phẩm này. Đối với những phiên bản xách tay, nếu bạn chưa thực hiện Unlock thì hoàn toàn không thể sử dụng và không thể sử dụng bất kỳ mạng nào ở Việt Nam kể cả Viettel.

Cách Unlock điện thoại iPhone

Hiện tại, có 3 cách chính để có thể giúp bạn Unlock iPhone:

Cách thứ nhất: Bạn có thể sử dụng mã code, với phương pháp này bắt buộc bạn phải gửi mã IMEI về cho nhà phát hành, mua mã code để nhà phát hành có thể chuyển điện thoại đang ở trạng thái Lock sang trạng thái Unlock cho sản phẩm iPhone 6. Nhược điểm khi thực hiện cách này, có khả năng sẽ tốn kém và mất nhiều thời gian để chờ đợi.

Cách thứ hai: Sử dụng sim ghép cho điện thoại iPhone 6. Với một đoạn mạch của sim uỷ quyền và một bộ phận để gắn sim chính, bạn hoàn toàn có thể đánh lừa nhà sản xuất bằng cách sử dụng sim ghép để unlock thiết bị nhanh chóng. Mức giá thực hiện cũng vô cùng phải chăng và chắc chắn không làm ảnh hưởng đến thiết bị của bạn.

Cách thứ 3: Thực hiện Unlock bằng phương pháp Jailbreak. Bạn có thể tác động vào một bộ phận nào đó của thiết bị iPhone 6, ngay lập tức máy sẽ cho phép sử dụng một mạng khác. Ngoài ra, còn cho phép bạn khái thác các ứng dụng từ bên thứ ba mà không cần phải thông qua Appstore. Tuy nhiên, nhược điểm của cách này chính là tuổi thọ và thời lượng sử dụng pin của điện toại có thể bị suy giảm.

Địa chỉ để Unlock iPhone

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ để Unclock iPhone 6, đến ngày Bệnh Viện Điện Thoại 24h. Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu được về những phương pháp để có sự lựa chọn tốt nhất cho thiết bị của bản thân thông qua những tư vấn tận tình của đội ngũ nhân viên. Đồng thời, việc thực hiện Unlock điện thoại iPhone cũng được diễn ra một cách nhanh chóng và chất lượng tuyệt đối nhờ vào tay nghề cao của các kỹ thuật viên.

아이폰이 언락폰인지 알아보는 방법

{“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/3f\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-7-Version-3.jpg\/v4-460px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-7-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/3f\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-7-Version-3.jpg\/v4-728px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-7-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

<\/div>“} 1 다른 통신사의 심카드 구매하기. 현재 kt를 사용 중이라면 SKT의 심카드를 구매해보자. 구매한 심카드가 선불 심카드가 아니어야 하며, 현재 사용하고 있는 심카드와 동일한 크기의 심카드여야 한다.

{“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/b\/bc\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-8-Version-5.jpg\/v4-460px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-8-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/b\/bc\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-8-Version-5.jpg\/v4-728px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-8-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

<\/div>“} 2 아이폰의 전원 끄기. 아이폰 스크린에 밀어서 전원 끄기 스위치가 나타날 때까지 전원 버튼을 눌러주고, 오른쪽으로 전원 {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/5\/5d\/Windowspower.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/5d\/Windowspower.png\/30px-Windowspower.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”

<\/div>“} 전원 버튼은 아이폰의 오른쪽 측면(아이폰6 이상 모델) 혹은 아이폰의 상단(아이폰5S 이하 모델)에 위치하고 있다. 아이폰 스크린에스위치가 나타날 때까지 전원 버튼을 눌러주고, 오른쪽으로아이콘을 밀어서 종료한다.

{“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/a\/af\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-9-Version-3.jpg\/v4-460px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-9-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/a\/af\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-9-Version-3.jpg\/v4-728px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-9-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

<\/div>“} 3 심카드 슬롯 찾아보기. 아이폰 케이스를 사용하고 있다면, 케이스를 잠시 제거한다. 대부분의 경우 심카드 트레이는 아이폰의 우측 중앙 즈음에 위치하고 있다.[3] 아이폰 3G, 3GS, 가장 초기 아이폰의 심카드 슬롯은 아이폰의 상단에서 찾아볼 수 있다. 아이폰 케이스를 사용하고 있다면, 케이스를 잠시 제거한다. 대부분의 경우 심카드 트레이는 아이폰의 우측 중앙 즈음에 위치하고 있다.

{“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/34\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-10-Version-3.jpg\/v4-460px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-10-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/34\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-10-Version-3.jpg\/v4-728px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-10-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

<\/div>“} 4 작은 클립을 찾아서 일자로 만들기. 아이폰을 구매했을 때 심카드 트레이를 열 수 있는 핀을 함께 받았다면 이 핀을 사용해보자.

{“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/0f\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-11-Version-3.jpg\/v4-460px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-11-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/0f\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-11-Version-3.jpg\/v4-728px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-11-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

<\/div>“} 5 클립 혹은 핀을 작은 심카드 트레이 구멍에 넣고 누르기. 심카드 트레이가 빠져나온다.

{“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/79\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-12-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-12-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/79\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-12-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-12-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

<\/div>“} 6 심카드 트레이를 빼내기. 심카드와 트레이 모두 약하기 때문에 조심해서 다루도록 하자.

{“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/0c\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-13-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-13-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/0c\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-13-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-13-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

<\/div>“} 7 현재 사용하던 심카드를 빼고, 다른 심카드를 넣어주기. 교체하려는 심카드의 크기가 원래 사용하던 심카드와 동일해야 한다.

{“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/20\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-14-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-14-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/20\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-14-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-14-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

<\/div>“} 8 아이폰으로 트레이를 밀어 넣기. 조심스럽게 넣어준다. 아이폰을 사용하기 전에 트레이가 완전히 들어갔는지 확인한다. 조심스럽게 넣어준다.

{“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/b\/b6\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-15-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-15-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/b\/b6\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-15-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-15-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

<\/div>“} 9 아이폰 켜기. 애플 로고가 나타날 때까지 전원 버튼을 누르고, 아이폰이 켜지면 홈 스크린을 열어보자. 아이폰에 패스코드가 있다면, 패스코드나 터치 ID를 사용해서 홈 스크린을 열어준다. 애플 로고가 나타날 때까지 전원 버튼을 누르고, 아이폰이 켜지면 홈 스크린을 열어보자.

{“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/26\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-16-Version-2.jpg\/v4-460px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-16-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/26\/Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-16-Version-2.jpg\/v4-728px-Check-if-Your-iPhone-Is-Unlocked-Step-16-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

<\/div>“} 10 전화 어플 열기. 흰색 전화기가 그려진 초록색 어플이다. 전화 어플이 완전히 열리기 전에 “활성화 코드”, “SIM 언락 코드”, 혹은 이와 비슷한 메세지가 나타난다면, 통신사 락이 걸려있는 것이다. 흰색 전화기가 그려진 초록색 어플이다.

소프트뱅크 아이폰6 언락

반응형

여태껏 R-SIM 10+를 써 왔다.

이걸 쓰면 소프트뱅크 아이폰에 도코모 심을 넣어 쓸 수 있다.

왜 이렇게 귀찮은 짓을 하냐면 소프트뱅크 아이폰6는 언락 대상이 아니라서 그렇다.

근데 R-SIM을 쓰면 문제가 뭐냐면, 심심하면 [서비스 안됨] 현상에 빠져서 3G로 밖에 쓸수없고,

덤으로 테더링도 안된다.

너무 귀찮아서 다른 방법이 없나 찾고 있었는데, GPPLTE 라는 녀석을 발견했다.

위와같이 생긴 녀석인데, 아마존에서 천엔 초반대로 구입했다.

(아마존 평가를 읽어보니 도코모 한정으로 쓸수있는거 같더라.)

근데 이건 아무 설정도 필요없고, 심에 깔고 넣으면 엑티베이션 화면 뜨는데,

엑티베이트 시키고 나면 그냥 사용이 가능하다.

그리고 대박이라고 생각하는 것은,

아래와 같이 4G를 설정해도 [서비스 안됨] 지옥이 없는 동시에, 개인용 핫스팟이 활성화 된다는 것…

여태껏 무슨수를 써도 안되던 개인용 핫스팟이 활성화 되었다.

아래와 같이 실제로 설정해서, 이 글을 아이폰 핫스팟으로 올리고 있다.

팩토리 언락이나, 탈옥이 아니면 테더링 쓸 방도가 없었는데, 이건 좀 너무 감동인 듯 하다.

(위의 내용은 참고사항입니다. 아마존에서 구입할때 도코모 계열만 된다고 했는데, 아마도 한국에서 도코모랑 비슷한 주파수를 쓰는 회사의 심카드도 사용 가능할 것 같네요. 참고해 보고 싶으신 분은 각자의 책임하에 도전 해 보시기 바랍니다.)

이걸 쓰고 나서 한가지 재미있는 점을 발견했는데,

갑자기 아이메세지가 활성화 되면서, 데이터 전용 심카드 번호로 아이메세지를 보내는 것이 가능해 지게 되었다.

아마도 아이메세지는 애플 서버를 이용하는지라 아이폰 끼리는 아이메세지로 메세지를 주고 받을 수 있는 것 같다.

(SMS가 보내지게 되는 것이 아니니 연락하는 용도로는 무리가 있다.)

추신: iOS 11.0.2 부터는 제대로 동작하지 않는다는 소식이 들려오는거 같습니다. 따라서 2017년10월5일 이후로 업데이트 된 단말에 대해서는 동작하지 않을 가능성이 있는거 같군요.

반응형

키워드에 대한 정보 아이폰 6 언락

다음은 Bing에서 아이폰 6 언락 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 March 2020!! How To Unlock Disabled iPhone \u0026 Apple Activation lock Without WIFI With CODE 100% Done

 • free
 • iphone
 • icloud
 • unlock
 • activation
 • account
 • Remove
 • Apple
 • ID
 • Sim
 • carrier
 • network
 • iOS
 • forgotten
 • lost
 • stolen
 • disabled
 • blacklisted
 • xs
 • xr
 • x max
 • lock
 • how
 • to
 • unblock
 • security
 • reasons
 • ios 9
 • iPhone 4 4s 5 5s 5c 6 6s 7 8 x xs xr

March #2020!! #How #To #Unlock #Disabled #iPhone #\u0026 #Apple #Activation #lock #Without #WIFI #With #CODE #100% #Done


YouTube에서 아이폰 6 언락 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 March 2020!! How To Unlock Disabled iPhone \u0026 Apple Activation lock Without WIFI With CODE 100% Done | 아이폰 6 언락, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment